Pre poskytovateov ubytovacch sluieb

Chcete poskytova svojim hosom kartu vhod PARK SNOW Card a sta sa tak plnohodnotnou sasou vznamnho strediska cestovnho ruchu? Zapojte sa do spoluprce s turistickm informanm centrom (INFO DONOVALY, s.r.o.) ktorho hlavnm partnerom je PARK SNOW Donovaly. Sasou tejto spoluprce je nie len poskytovanie PARK SNOW Card, ale aj prezentcia vho zariadenia v informano-rezervanom systme na www.parksnow.sk, v kadorone tlaenom katalgu sluieb distribuovanom priamo v infocentre na Donovaloch, a tie na medzinrodnch vstavch cestovnho ruchu.
Podrobn prehad vhod spoluprce si mete pozrie TU.

V prpade zujmu o spoluprcu pre vae zariadenie vyplte nasledujci formulr.

Vstupn formulr o ubytovacom zariaden
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
E-mail:
Telefn:
Forma podnikania:
Nzov zariadenia:
Adresa ubytovacieho zariadenia:
Celkov kapacita (pevn lka + prstelky):
Kategria:
Webov strnka zariadenia:
(ak nemte webov strnku, prilote do prlohy fotografiu zariadenia) :
Ako zujemca o spoluprcu udeujem tmto shlas s Nariadenm E slo 679/2016 o ochrane fyzickch osb pri spracovan osobnch dajov a o vonom pohybe takchto dajov, resp. zkona . 18/2018 Z.z. o ochrane osobnch dajov vslovne, slobodne a vne spolonosti INFO DONOVALY, s.r.o., v slade tchto podmienok so spracovanm svojich osobnch dajov, a to na el vypracovania cenovej ponuky a zaslania zmluvnch podmienok spoluprce so spolonosou INFO DONOVALY, s.r.o.
   Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované