LEZECKÁ STENA

lezecka_stena

Už pri príjazde na Donovaly od Ružomberka Vám do očí udrie dominanta areálu pri parkovisku lanovky na Novú hoľu – najvyššia 14 m vysoká lezecká stena na Slovensku. Lezecké steny sú v súčasnosti veľmi obľúbené medzi vyznávačmi horolezeckého športu, ale aj amatérskymi lezcami všetkých vekových kategórií, preto táto atrakcia nemôže chýbať ani v našom adrenalínovom centre.

Parametre
Výška:14 m
Previs:5 m
Plocha:360- 380 m2

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UMELEJ LEZECKEJ STENY

Lezecká stena je určená pre výcvik voľného lezenia, pre výcvik v rámci hodín telesnej výchovy a k usporiadaniu súťaží.
 • Účasník výcviku: účasníkom výcviku sa rozumie každá osoba, ktorá sa v čase prevádzky steny buď priamo zúčastňuje vlastného lezenia alebo istenia, alebo sa zdržuje v priestoroch lezeckej steny
 • Odborný dozor (služba): odborný dozor môže vykonávať len osoba poverená prevádzkovateľom
 • Prevádzkovateľ: FunArena Donovaly, s.r.o.

VŠETCI ÚČASTNÍCI VÝCVIKU LEZÚ NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

Výstup na horolezeckú vežu je povolený osobám nad 150 cm!

Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vykonávať výcvik len pri dozore osoby staršej ako 18 rokov!

Každý účastnník výcviku svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s Prevádzkovým poriadkom a tým aj povinnosť podriadiť sa všetkým jeho zásadám. Všetci jeho účastníci sú taktiež povinný sa podriadiť pokynom odborného dozoru – služby, a dodržiavať zásady bezpečného lezenia:
 • K lezeniu, ktoré si vyžaduje istenie, používať schválené horolezecké pomôcky s certifikátom UIAA – horolezecké laná o priemere 9,9 – 12 s nepoškodeným opletom, sedák, expresky, karabíny a istiace pomôcky. Vhodná lezecká obuv nemôže poškodzovať povrch steny.
 • Lezec je povinný sa pred lezením, ktoré vyžaduje istenie, naviazať a to uzlom podľa noriem UIAA – vodcovský, protismerný osmičkový. ZAKAZUJE SA NAVÄZOVAŤ NA LANO POMOCOU KARABÍNY!
 • Sólo lezenie (bez naviazania na lano) je povolené len ako boudering a to do výšky 2,5 m.
 • Lezec nesmie pri výstupe odbočiť z línie svojej cesty. Na jednej výstupovej línii je zakázané súčastné lezenie dvoch lezcov. ZAKAZUJE SA ISTENIE DVOCH LEZCOV NARAZ!
 • Istiaci je povinný venovať sa isteniu po celú dobu výstupu i spúštania, a povoľovať či doťahovať lano tak, aby minimalizoval dĺžku prípadného pádu. Pád musí zachytiť tak, aby pokiaľ možno nedošlo ku zraneniu lezca, ostatných účastníkov výcviku, alebo aby nedošlo k poškodeniu steny, či horolezeckých pomôcok. Pády vždy chytajte s prešmykom - dynamicky.
 • Osobám, ktoré priamo nelezú alebo neistia, je zakázané zdržiavať sa v priestore pod stenou.
 • K lezeniu možno použiť inštalované chyty, nikdy nie okraje steny.
 • Upravovanie lezeckých ciest nie je bez vedomia služby povolené.
 • V prípade zistenia uvolneného chytu alebo istacieho prostriedku je potrebné zaistiť, aby sa v priestore pod týmto miestom nezdržiavali žiadni účastníci výcviku.
 • V priestoroch lezeckých stien je zakázané konzumovať jedlo a nápoje, a fajčiť.
 • Každý účastník výcviku je povinný správať sa tak, aby neohrozoval ani neobmedzoval ostatných účastníkov, a pri úraze ihneď poskytol prvú pomoc a urýchlene sám alebo prostredníctvom služby privolal lekára.
 • Každý účastník výcviku, ktorý zistí porušovanie podmienok tohto Prevádzkového poriadku, je povinný príslušnou osobou upozorniť na dodržiavanie vyššie uvedených podmienok. V opačnom prípade je potrebné informovať službu.
 • Prevádzkovateľ a ním poverený zástupca (služba) je oprávnený kedykoľvek vykázať z priestoru lezeckých stien všetky osoby, ktoré porušujú podmienky Prevádzkového poriadku, a to bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť jednotlivé ustanovenia Prevádzkového poriadku. Verejnosti prístupný Prevádzkový poriadok (viditeľne vyvesený) je záväzný pre všetkých, ktorí sa zdržujú v priestoroch lezeckých stien.

Dodávateľom lezeckej steny je spoločnosť VIV SLOVAKIA s.r.o.
viv
Web: http://www.sk.viv1.com/sk/

Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované