VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky – rezervácie ubytovania

I. Predmet

 1. Predmetom vzťahu poskytovateľ služieb – zákazník je poskytovanie služieb v rozsahu uvedených na internetovej stránke www.infodonovaly.eu, sekcia ubytovanie. Poskytovateľ služieb je majiteľ alebo správca ubytovacieho zariadenia, ktorý poskytuje uvedené služby.
 2. Požiadavka zákazníka je presne špecifikovaná v písomnej objednávke, ktorú zašle zákazník emailom infocentru alebo poskytovateľovi. Rozsah, čas a podmienky poskytnutia služieb, ktoré poskytovateľ poskytne zákazníkovi je po potvrdení súčasťou Zmluvy o ubytovaní. Infocentrum nezodpovedá za kvalitu a spôsob poskytovaných služieb poskytovateľom.

Cena a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný uhradiť v zmysle Zmluvy o ubytovaní 50% z predpokladanej celkovej ceny služieb, do termínu uvedeného v Zmluve o ubytovaní. V prípade, že si zákazník objednáva Balíky s PARK SNOW Card, uhrádza zálohu za službu – ubytovanie (pokiaľ poskytovateľ ubytovania neuvedie v Zmluve o ubytovaní inak). Celková cena za Balíky s PARK SNOW Card je čisto informačná, nakoľko nejde o produkt cestovnej kancelárie, a preto zákazník uhrádza cenu za jednotlivé služby priamo u poskytovateľov týchto služieb pri ich využití (pokiaľ poskytovateľ ubytovania neuvedie inak). Cena samotnej PARK SNOW Card je 2,20 EUR vrátane DPH, kartu zákazník objednáva a cenu za kartu uhrádza priamo poskytovateľovi služieb spolu s cenou za pobyt.
 2. Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb je rezervácia zo strany poskytovateľa služieb záväzná. Od doby prijatia objednávky zákazníkom až do doby splatnosti zálohy sa považuje termín realizácie služby za predbežne rezervovaný.
 3. Zákazník je povinný zaslať poskytovateľovi ubytovania dátum narodenia a miesto bydliska, minimálne 5 dní pred nástupom na pobyt za účelom vystavenia hosťovskej PARK SNOW Card (v prípade rodiny a skupiny všetky osoby nad 6 rokov osobitne). V prípade, že tak zákazník neurobí, nemôže požadovať jej vystavenie ad-hoc. Po odoslaní osobných údajov zákazníka poskytovateľovi služieb za účelom vystavenia PARK SNOW Card, sa považuje objednávka kariet za záväznú a zákazník nemá právo na vrátanie ceny za jej vystavenie. Inštrukcie ohľadne vystavenia ďalej poskytne recepcia/resp. infocentrum.
 4. V prípade, že zákazník zálohu riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený predbežnú rezerváciu zrušiť.
 5. V prípade, že zákazník zálohu riadne a včas uhradí a poskytovateľ nedopatrením zruší rezerváciu, poskytovateľ je povinný zákazníkovi obratom vrátiť zálohu.

II. Storno poplatky a zmluvné pokuty

 1. Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľné a jasne datované. Poskytovateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu:
  a) pri storne alebo znížení rozsahu objednaných služieb
  • nad 60 dní pred dohodnutým termínom nástupu – bez poplatku
  • od 30 do 59 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 30% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • od 15 do 29 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 50% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom nástupu – 70% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • od 1 do 6 pred dohodnutým termínom – 90% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb
  b) v prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí zákazník poskytovateľovi plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb, okrem prípadov, kedy bolo nevyužitie služieb spôsobené neposkytnutím služieb zo strany poskytovateľa.
  c) zmluvná pokuta nebude účtovaná, pokiaľ sa čiastočné alebo úplné nevyužitie produktu uskutoční v dôsledku vyššej moci, ktorú musí zákazník poskytovateľovi dokladovať.

III. Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta

 1. Zákazník zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú zákazník u poskytovateľa služieb objednal.

Všeobecné obchodné podmienky – predaj tovaru

IV. Predmet

 1. Predmetom vzťahu INFO DONOVALY, s. r. o. – zákazník je predaj tovaru v zozname (katalógu tovaru) uvedenom na internetovej stránke www.parksnow.sk, v sekcii e-shop. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a vrátane nákladov na poštovné a balné. INFO DONOVALY, s. r. o. je predajcom tovaru formou elektronického obchodu.
 2. Názov, opis, počet a cena tovaru sú presne špecifikované v písomnej objednávke, ktorú zašle zákazník automaticky po vyplnení formulára na internetovej stránke www.parksnow.sk v sekcii e-shop. Na základe tejto objednávky vystaví INFO DONOVALY, s. r. o. zákazníkovi automaticky predpis na úhradu (zálohovú faktúru).

Cena a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný uhradiť na základe zálohovej faktúry 100% hodnoty tovaru. Splatnosť zálohovej faktúry je 5 dní.
 2. Po pripísaní sumy na účet INFO DONOVALY, s. r. o. je objednávka záväzná, tovar bude vyskladnený a zaslaný na adresu zákazníka, ktorú uviedol v objednávke.
 3. V prípade, že zákazník nedodrží splatnosť zálohovej faktúry, objednávka bude automaticky zrušená. V prípade, že zákazník neuhradí 100% hodnoty tovaru, tovar nebude vyskladnený a nebude odoslaný na adresu zákazníka. Objednávka bude zrušená a pripísaná čiastka na účet INFO DONOVALY, s. r. o. poukázaná zákazníkovi späť.
 4. INFO DONOVALY, s. r. o. je povinné vyskladniť a odoslať tovar najneskôr do 10 pracovných dní od pripísania sumy na účet. Tovar bude zabalený spôsobom vhodným a potrebným na prepravu, tak aby nebol znehodnotený počas prepravy. V prípade, že INFO DONOVALY, s. r. o., nedodrží termín vyskladnenia a odoslania tovaru, zákazník má právo na zrušenie objednávky. Zrušenie objednávky je zákazník povinný zaslať písomným vyjadrením (formou emailu).
 5. INFO DONOVALY, s. r. o. nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník zakúpil, nie je momentálne na sklade, INFO DONOVALY, s. r. o. je povinné upozorniť na túto skutočnosť zákazníka. Zákazník má právo rozhodnúť, či akceptuje iný termín dodania. V prípade, že zákazník neakceptuje nový termín dodania, INFO DONOVALY, s. r. o. je povinné poukázať sumu späť najneskôr do 5 dní od písomného vyjadrenia (formou emailu) zákazníka.
 6. Zákazník je povinný prevziať odoslaný tovar na adrese uvedenej v objednávke tovaru v stanovenej lehote. V prípade, že tak neurobí a tovar sa vráti, INFO DONOVALY, s. r. o. nemá povinnosť zasielať tovar opakovane a nemá povinnosť vrátiť uhradenú cenu tovaru zákazníkovi. Uhradená cena bude považovaná za manipulačný poplatok v prospech INFO DONOVALY, s. r. o.

V. Reklamačný poriadok

 1. Všeobecná záručná lehota je šesť mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady si musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 2. Nadobudnutím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 3. INFO DONOVALY, s. r. o. nezodpovedá za znehodnotený tovar, ktorý spôsobil prepravca tovaru alebo sám kupujúci nesprávnou manipuláciou pri prevzatí tovaru.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady v sídle spočnosti INFO DONOVALY. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
 5. INFO DONOVALY, s. r. o. vystaví kupujúcemu reklamačný list so všetkými potrebnými náležitosťami a do 10 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
 6. Kupujúci nemá právo na uplatnenie vady na tovare v prípade, že tovar má evidentné vady spôsobené nesprávnou manipuláciou – mechanické poškodenie (keramika, sklo – obité časti, drevo – zlomené, odlepené časti, textil - pranie, roztrhnutie, koža – odratie, roztrhnutie a pod.)

Odstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a INFO DONOVALY, s. r. o. je povinné túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, tak že neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, najneskôr však do 30 dní od spísania reklamačného listu.
 2. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta.

Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Zľava môže byť poskytnutá maximálne do výšky 10%.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Všeobecné obchodné podmienky – predaj vstupeniek

VI. Predmet

 1. Predmetom vzťahu poskytovateľ vstupenky – zákazník je predaj vstupeniek v zozname uvedenom na internetovej stránke www.parksnow.sk, v sekcii kalendár akcií alebo ubytovanie. Cena vstupenky je uvedená vrátane DPH. Poskytovateľ vstupenky je organizátor podujatia, ktorý organizuje podujatie, a s tým spojené služby.
 2. Požiadavka zákazníka je presne špecifikovaná v písomnej objednávke, ktorú zašle zákazník organizátorovi. Rozsah služieb, dátum, čas a cena poskytnutia služieb uvedených na vstupenke, ktoré organizátor poskytne zákazníkovi je uvedený v objednávke. Infocentrum nezodpovedá za kvalitu a spôsob poskytovaných služieb organizátorom.

Cena a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný uhradiť na základe zálohovej faktúry organizátora 100% hodnoty vstupenky. Splatnosť faktúry je 5 dní.
 2. Dňom pripísania zálohy na účet organizátora je vstupenka záväzne zakúpená. Od doby prijatia objednávky zákazníkom až do doby splatnosti zálohy sa považuje termín realizácie služby za predbežne rezervovaný.
 3. V prípade, že zákazník zálohu riadne a včas neuhradí, organizátor je oprávnený predbežnú rezerváciu zrušiť.
 4. V prípade, že zákazník zálohu riadne a včas uhradí a organizátor nedopatrením vstupenku predá, organizátor je povinný zákazníkovi obratom vrátiť uhradenú zálohu.

VII. Storno poplatky a zmluvné pokuty

 1. Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované. Organizátor si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu:
  a) pri storne alebo znížení počtu vstupeniek
  • do 8 dní od zaslania objednávky – bezplatne
  • od 30 dní do 20 dní pred konaním podujatia – 30% z celkovej ceny vstupenky
  • od 19 dní do 10 dní pred konaním podujatia – 50% z celkovej ceny vstupenky
  • od 9 dní do 5 dní pred konaním podujatia – 80% z celkovej ceny vstupenky
  • od 4 dní do 1 pred konaním podujatia a v deň konania podujatia – 100% z celkovej ceny vstupenky
  b) v prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia vstupenky zákazník nemá právo na vrátanie ceny za zakúpenú vstupenku, iba v prípade neuskutočnenia podujatia, na ktoré bola vstupenka zakúpená.

VIII. Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta

 1. Zákazník zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením majetku organizátora podujatia.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti v deň odoslania mailu na adresu INFO DONOVALY, s. r. o. Zákazník uhradením zálohy za objednaný tovar/služby prejavuje súhlas so znením Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Zákazník zároveň súhlasí s použitím osobných údajov za účelom ich nevyhnutého administratívneho využitia, archivácie a marketingových služieb.
 3. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou, inak bude spor riešený podľa práva platného v Slovenskej republike.
 4. Otázky, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Infolinka: 048 / 419 9900, info@parksnow.sk
© Copyright PARK SNOW Donovaly. Všetky práva rezervované